Neobvezni izbirni predmet: NEMŠČINA (N2N)

(razširjeni program, 4.-9. razred, skupaj 414 ur)

Učitelj: Dejan Kramžar, prof.

 • spodbuja večjezičnost in večkulturnost;
 • razvija sporazumevalne zmožnosti in dviga jezikovno zavest;
 • vsem učencem je ponujena možnost učenja tujega jezika (socialno pravičnejša družba);
 • poudarek je na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti;
 • učenci razvijajo zmožnost slušnega in bralnega razumevanja ter sporazumevanja;
 • v ospredju je komunikacijski pristop in osredinjenosti na učenca;
 • v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pisanje omejujemo le na zapis posameznih preprostih besednih zvez in stavkov;
 • primer standardov znanja za drugo triado;
 • v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci sprejemajo in tvorijo nekoliko daljša in zahtevnejša besedila v tujem jeziku, če gre za nadaljevalno učenje;
 • primer standardov znanja za tretjo triado (nadaljevalno učenje);
 • učenci lahko izberejo drugi tuji jezik kot edini neobvezni izbirni predmet tudi v sedmem razredu (začetna raven), čeprav bi ga lahko že v 4. razredu;
 • primer standardov znanja za tretjo triado (začetno učenje);
 • skupne učne vsebine (1. del, 2. del) od 4.-9. razreda;
 • učenec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno;
 • spodbujamo uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (i-tabla, projektor, internet, tablični računalniki …);
 • sodobni pristopi pri poučevanju;
 • učne skupine bodo glede na predznanje lahko zelo raznolike;
 • neprekinjeno obiskovanje vseh šest let je dosežen standard A2 oz. vsaj standard A1;
 • standard znanja po treh letih učenja;
 • standard znanja po šestih letih učenja;
 • ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ki ga šola obvezno ponudi, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu;
 • nemščina se izvaja 2 uri tedensko (pred oz. po pouku);
 • uporabljamo tiskan in interaktivni spletni učbenik ter delovni zvezek, ki je prilagojen mladostnikom;

DER GRÜNE MAX (4.-6. razred)

MAXIMAL (7.-9. razred)

 • predmet se izvaja, če je najmanj 12 prijavljenih učencev oz. 8, če gre za edino učno skupino;
 • predmet se ocenjuje številčno, poudarek je na ustnem ocenjevanju;
 • sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih eTwinning;
 • nemščina kot neobvezni izbirni predmet se ne šteje v kvoto ur obveznih izbirnih predmetov (od 7. razreda dalje);
 • zaželeno je, da se ga obiskuje vseh šest let;

Učni načrt za drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet.

(Skupno 1.719 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost