Organi upravljanja

 

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Naloge, ki jih mora opravljati, podrobno določa 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda svet zavoda šteje 11 članov, ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga

  • trije predstavniki ustanovitelja: Marko Pavlovič, Štefka Suša, Nataša Mahne
  • pet predstavnikov šole: Kristina Lisec, Borut Bernot, Metka Lukančič Nemec, Katarina Drolc, Barbara Klopčič in
  • trije predstavniki staršev: Klara Čebin Pavlič, Dušan Tajnik, Mojca Kerin
Predsednica sveta šole je Metka Lukančič Nemeci. Svet zavoda se bo sestajal po potrebi, najmanj trikrat letno.
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Vlogo sveta staršev opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Njegove naloge so, da: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o programu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter voli predstavnike v svet šole.

V šolskem letu 2022/2023 je predsednik Sveta staršev gospod Borut Tomažič, njegov namestnik pa je gospod Aleš Goršek.

    • Učiteljski zborSestavljajo ga vsi pedagoški delavci šole. Vodi ga ravnateljica.Naloge zbora so, da:obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
    • Oddelčni učiteljski zborSestavljajo ga učiteljice in učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistim, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih, opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
    • RazrednikNaloge razrednika in pomočnika razrednika so naslednje:vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
  • Strokovni aktiviŠola ima več strokovnih aktivov. Sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

(Skupno 1.442 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost