GEOGRAFSKO-ZGODOVINSKO DOPOLDNE

Koliko vode porabimo občani Zagorja? Koliko od tega v našem gospodinjstvu? Če je voda človekova pravica, zakaj jo potem plačujemo in zakaj je nekaterim otežkočen dostop do čiste pitne vode?

Takšna in podobna vprašanja smo si postavljali na GEO-ZGO dopoldnevu v soboto, 12. 2. 2022, kjer smo raziskovali dejstva o vodi: 
– Kaj je virtualna voda, kako svetovna trgovina narekuje porabo vode, kaj lahko mi spremenimo, da zmanjšamo porabo vode, pogledali smo, kaj o vodi piše v ustavi RS in zakaj smo imeli referendum o vodi.
– S pomočjo podatkov KP Zagorje in Statističnega urada RS smo analizirali porabo vode v naših domačih gospodinjstvih in ugotovili, da smo povečini pod občinskim povprečjem. Sklenili pa smo, da bomo z vodo še nadalje ravnali varčno.
– Preko pričevanja ga. Božič, smo obudili spomin na dogajanje v času plazenja na območju Ruardija, saj bomo v naslednjih dneh obeležili 35. let od tega dogodka. Hkrati pa smo spoznali moč vode in njeno delovanje na površje.

Kaj vse je nastalo? Ne le grafi, analize, mnenja, tematski zemljevidi, temveč tudi soba pobega, haiku, kviz ter kratka videoigrica. Vse skupaj bo kmalu objavljeno na posebni spletni strani.
Za pokušino pa haiku O solzah učenke Maše Pikel, 7. B.

»Solze so voda,
zato jokaj kar takoj.
Izvir, le zapoj!«

Mentorici: Maja Ocepek in Tanja Vozelj


Športni dan na Vidrgi

Na Valentinov dan nas je sonce zvabilo na sankališče Kandrše- Vidrga.  Učenci in učiteljice PŠ Kisovec smo na snegu neizmerno uživali v zimskih radostih. Pošiljamo vam nekaj foto utrinkov z današnjega športnega dne.

Učiteljice 1. – 5. razreda PŠ Kisovec

Vpis v 1. razred

Postopek vpisa v prvi razred
Vpis otrok v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in (63/13))

Vpis
Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Vpisi bodo letos potekali od 21. 2. – 25. 2. 2022. Vabilo prejmete po pošti. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

 Ugotavljanje pripravljenosti
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 Odložitev šolanja
Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 Prepis na drugo osnovno šolo
Vpis otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

 Vpis učencev s posebnimi potrebami
Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola.

Zdravniški pregled
Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled, ki ga izvaja ZD Zagorje ob Savi. 

Roditeljski sestanek
Srečanje otrok in staršev z učiteljicami, ki bodo poučevale v prvem razredu, bo predvidoma v mesecu juniju. Takrat boste prejeli vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

 Informacije

Za kakršnekoli dodatne informacije o vpisu v prvi razred se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo, gospo Bojano Slekovec, v času uradnih ur šolske svetovalne službe po telefonu 03/56 60-208 ali na elektronski naslov: svetovalna@okrogar.si.

Fotografija in videoposnetek sta bila posneta v času pred ukrepi za zajezitvijo Covid-19.

Informativni dan 2021/2022

V petek in soboto, 11. 2. in 12. 2. 2022, je organiziran informativni dan za devetošolce. V ta namen so tudi pouka prosti. Učencem je bila v MS Teamse posredovana povezava do razpisa za vpis v srednje šole, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za znanost, šolstvo in šport. Zaradi letošnje slabe epidemiološke slike in dogodka visokega tveganja za prenos okužb, tudi letos informativni dan žal ni v živo.

Informacije v zvezi z izvedbo informativnih dni so dostopne na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, kjer pod naslovom Informacije o informativnem dnevu najdete seznam spletnih naslovov in vseh dodatnih informacij za izvedbo informativnega dne. Poleg tega je objavljen tudi seznam spletnih naslovov dijaških domov in njihova izvedba informativnega dne.

Na predstavitvah programov bodite pozorni na posebne pogoje za vpis (preizkus umetniških nadarjenosti, športni oddelki), za katere se je potrebno prijaviti na šolah, najkasneje do 2. 3. 2022.

Prijavnice za vpis v srednjo šolo bomo z učenci izpolnili skupaj v šoli, predvidoma v sredini marca.

Svetovalna služba


Dostopnost